FAQs Complain Problems

प्रकाशन

दस्तावेज डाउनलोड प्रकाशित मिति
सोत नक्सा PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको स्रोत नक्सा 3 years 1 week ago
नगर पार्श्वचित्र PDF icon नगर पार्श्वचित्र 3 years 2 months ago
नागरिक वडापत्र PDF icon नागरिक वडापत्र 1 year 9 months ago
सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८ 1 year 3 months ago
आवधिक योजना ०७६।७७-०८१।८२ PDF icon आवधिक योजना 1 year 1 week ago
ऐन संगालो PDF icon ऐन संगालो 1 year 1 week ago
Periodic Plan PDF icon Periodic Plan 1 year 1 week ago
नगर दररेट PDF icon नगर दररेट 1 year 1 week ago
प्रथम चौमासिक प्रगति बिबरण २०७८ PDF icon प्रथम चौमासिक प्रगति बिबरण २०७८ 8 months 3 weeks ago
सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिकको स्वत प्रकाशन PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिकको स्वत प्रकाशन 2 months 1 week ago
सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन 5 months 1 week ago
मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) ०७९/०८०-०८१/०८२ PDF icon मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) ०७९/०८०-०८१/०८२ 1 month 1 week ago
नगर दर रेट ०७९।८० PDF icon दर रेट 1 month 6 days ago
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-०७९ PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-०७९ 2 weeks 23 hours ago