FAQs Complain Problems

प्रकाशन

दस्तावेज डाउनलोड प्रकाशित मिति
सोत नक्सा PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको स्रोत नक्सा 3 years 8 months ago
नगर पार्श्वचित्र PDF icon नगर पार्श्वचित्र 3 years 10 months ago
नागरिक वडापत्र PDF icon नागरिक वडापत्र 2 years 5 months ago
सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८ 1 year 11 months ago
आवधिक योजना ०७६।७७-०८१।८२ PDF icon आवधिक योजना 1 year 8 months ago
ऐन संगालो PDF icon ऐन संगालो 1 year 8 months ago
Periodic Plan PDF icon Periodic Plan 1 year 8 months ago
नगर दररेट PDF icon नगर दररेट 1 year 8 months ago
प्रथम चौमासिक प्रगति बिबरण २०७८ PDF icon प्रथम चौमासिक प्रगति बिबरण २०७८ 1 year 4 months ago
सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिकको स्वत प्रकाशन PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिकको स्वत प्रकाशन 10 months 1 week ago
सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन 1 year 1 month ago
मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) ०७९/०८०-०८१/०८२ PDF icon मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) ०७९/०८०-०८१/०८२ 9 months 2 weeks ago
नगर दर रेट ०७९।८० PDF icon दर रेट 9 months 1 week ago
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-०७९ PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-०७९ 8 months 2 weeks ago
Land Use Plan & Risk Report PDF icon Report 5 months 2 weeks ago
म. ले .प प्रतिबेदन सूर्योदय नगरपालिका, २०७९ PDF icon म. ले .प प्रतिबेदन सूर्योदय नगरपालिका, २०७९ 10 months 3 weeks ago
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) [First published on 6 th of February, 2023 (23 nd of Magh, 079)] PDF icon RFP 3 months 3 weeks ago
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) [First published on 6 th of February, 2023 (23 nd of Magh, 079)] PDF icon RFP 3 months 3 weeks ago