FAQs Complain Problems

समितिहरु

 नगर सभाद्वारा गठित विषयगत समितिहरु

समितिको नाम : स्वास्थ्य समिति
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७५

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

संयोजक पेमा उगेन लामा ९८४२७२७९१३  
सदस्य शुसिला माया गोले ९८०१०१६५४०  
सदस्य विपुल अधिकारी ९८५२६४२०४२  
सदस्य डा. धनराज यादव ९८४२१०८५५४  
सदस्य रविन खत्री ९८६२०६४२८१  
 
 
समितिको नाम : 
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७५

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       
समितिको नाम : 
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७५

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       
समितिको नाम : 
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७५

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       
समितिको नाम : 
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७५

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       
समितिको नाम : 
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७५

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       
समितिको नाम : 
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७५

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       
 
समितिको नाम : 
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७५

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       

 

 

 

 

नगर कार्यपालिकाद्वारा गठित कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिमका विषयगत समितिहरु

समितिको नाम :
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : सूर्योदय नगरपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       
 
समितिको नाम :
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : सूर्योदय नगरपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       

 

समितिको नाम :
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : सूर्योदय नगरपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       

 

समितिको नाम :
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : सूर्योदय नगरपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       

 

 

समितिको नाम :
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : सूर्योदय नगरपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       

 

 

समितिको नाम :
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : सूर्योदय नगरपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       

 

 

समितिको नाम :
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून : सूर्योदय नगरपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत

       
       
       
       

 

 

 

 

नगर कार्यपालिकाद्वरा गठित अन्य समितिहरु

समितिको नाम :
गठन मिति:
सम्बद्ध कानून :

पद

सदस्यको नाम

सम्पर्क नं.

कैफियत