FAQs Complain Problems

वित्तिय विवरणहरु

विवरण डाउनलोड
२०७९ मंसिर महिनासम्मको आयव्यय विवरण PDF icon २०७९ मंसिर महिनासम्मको आयव्यय विवरण
२०७९ मंसिर सम्मको आर्थिक विवरण PDF icon २०७९ मंसिर सम्मको आर्थिक विवरण
२०७९ साल मंसिर महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी PDF icon २०७९ साल मंसिर महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी
०७८।०७९ को आय व्ययको विवरण PDF icon ०७८।०७९ को आय व्ययको विवरण
आ.व ०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक आय व्ययको बिबरण PDF icon आ.व ०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक आय व्ययको बिबरण
भाद्र महिना र भाद्र महिना सम्मको बित्तिय बिबरण PDF icon भाद्र महिनाको, PDF icon भाद्र महिना सम्मको
आ.व ०७९।८० को २०७९।०५।३१ सम्मको आय व्यय बिबरण PDF icon बिबरण
दोस्रो चौमासिक सम्मको बित्तिय बिबरण PDF icon प्रतिबेदन
बिनियोजन ऐन २०७८
आ.व.०७७।०७८ को वित्तीय प्रतिवेदन तथा तहगत वित्तीय विवरण PDF icon आ.व.०७७।०७८ वित्तीय प्रतिवेदन
आ.ब. २०७६/७७ को वित्तीय विवरणहरु (प्रथम चौमासिक अवधि सम्म)
आ.ब. २०७५/७६ को वित्तीय विवरणहरु File DOC
आ.ब. २०७४/७५ को वित्तीय विवरणहरु PDF icon PDF
आ.ब. २०७३/७४ को वित्तीय विवरणहरु (२०७३/४/१ देखि २०७३/११/२७ सम्म) PDF icon PDF
आ.ब. २०७३/७४ को वित्तीय विवरणहरु (२०७३/११/२८ देखि २०७४/०३/३१ सम्म) PDF icon PDF