FAQs Complain Problems

profile content

Census Data

१. जनसंख्या

२. घरधुरी

३. शिक्षा

४. प्रजनन्

५. बसाईँ सराई

६.आर्थिक क्रियाकलाप

७. जातजाती

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगर पार्श्वचित्र

विषय सूची

परिच्छेद १: परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

१.२ उद्देश्य

१.३ कानूनी तथा नीतिगत आधारहरु

१.४ तयारीका चरण

१.५ वस्तुस्थिति विवरणको सीमा

परिच्छेद २: नगरपालिकाको चिनारी

२.१ भौगोलिक अवस्थिति

२.२ ऐतिहासिक चिनारी तथा नामाकरण

२.३ राजनीतिक अवस्थिति

२.४ धरातलीय अवस्था

२.५ प्राकृतिक सम्पदा

२.६ साँस्कृतिक उत्कृष्टता

२.७ विकासका संभावनाहरु

२.८ गार्हस्थ्य उत्पादन

२.९ मानव विकास सूचकाङ्क

परिच्छेद ३: पारिवारिक विवरण तथा जनसंख्याको अवस्था

३.१ बस्ती र घरपरिवार विवरण

३.२ जनसंख्या वितरणको अवस्था

३.३ उमेर तथा लिङ्गको आधारमा जनसंख्या विवरण

३.४ मातृभाषाको आधारमा जनसंख्या विवरण

३.५ धर्म अनुसार जनसंख्या विवरण

३.६ जातिगत आधारमा जनसंख्या विवरण

३.७ घरमूलीको विवरण

३.८ पेशाका आधारमा जनसंख्या विवरण

३.९ आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या विवरण

३.१० अपाङ्गताको आधारमा जनसंख्या विवरण

३.११ बसाइंसराइ सम्बन्धी विवरण

३.१२ व्यक्तिगत घटना सम्बन्धी विवरण

३.१३ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित विवरण

३.१४ संस्थागत जनसंख्या विवरण

३.१५ स्रोत नक्शा

परिच्छेद ४: आर्थिक अवस्था

४.१ प्रमुख आर्थिक विवरण

४.२ भू–उपयोग तथा स्वामित्व

४.३ कृषि तथा पशु विकास

४.४ पर्यटन विकास

४.५ उद्योग, व्यापार तथा वैंकिङ्ग

परिच्छेद ५: सामाजिक अवस्था

५.१ शैक्षिक तथा मानव संशाधन विकास

५.२ स्वास्थ्य तथा पोषण

५.३ खानेपानी तथा सरसफाई

५.४ महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण

५.५ युवा तथा खेलकूद र मनोरञ्जन

५.६ कला, भाषा तथा संस्कृति

५.७ शान्ति तथा सुरक्षाको अवस्था

परिच्छेद ६: वन तथा वातावरणीय स्थिति

६.१ वन क्षेत्रको अवस्था

६.२ जलस्रोत तथा जलाधर क्षेत्र

६.३ जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा

६.४ पार्क तथा उद्यान सम्बन्धी विवरण

६.५ विपद्जोखिम व्यवस्थापन

परिच्छेद ७: भौतिक विकासको अवस्था

७.१ यातायात पूर्वाधार

७.२ विद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा

७.४ आवास तथा भवन

परिच्छेद ८: संस्थागत तथा सुशासनको स्थिति

८.१ संगठनात्मक तथा मानव संशाधनको अवस्था

८.२ सेवा सुविधा संचालन र व्यवस्थापन

८.३ संस्थागत सम्बन्ध र नागरिक संगठन

८.४ ऐन, नीति, नियम र कार्यप्रणाली

अनुसूचीहरु

अनुसूची - १ वस्तुस्थिति विवरण तयार गर्न तथ्याङ्क संकलन फारमहरु

अनुसूची - २ नगरसभा वा गाउँसभा तथा नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिका पदाधिकारीको विवरण

अनुसूची - ३ नगरपालिकाबाट वस्तुस्थिति विवरणका लागि छानिएका कार्यदलका सदस्यहरुको विवरण

अनुसूची - ४ सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयहरु तथा प्रमुखहरुको सम्पर्क विवरण

अनुसूची - ५ गैर सरकारी संघ/संस्थाहरुको सम्पर्क विवरण

अनुसूची - ६ वित्तीय संघ/संस्थाहरुको सम्पर्क विवरण

अनुसूची - ७ नगरपालिकाको वडा सिमाना सहितको नक्शा

अनुसूची - ८ आपतकालीन सेवा प्रदायक सम्पर्क विवरण

अनुसूची - ९ चालू आ.व.को बजेट विवरण

अनुसूची - १० सहयोगी संघ/संस्थाको संक्षिप्त विवरण

अनुसूची - ११ अन्य