FAQs Complain Problems

MunProfile4.1

परिच्छेद ४: आर्थिक अवस्था

४.१ प्रमुख आर्थिक विवरण

४.१.१ प्राविधिक, सीपयुक्त तथा विशेष दक्षता भएका मानव संशाधनको विवरण

४.१.२ मुख्य पेशा सम्बन्धी विवरण

४.१.३ औसत आम्दानी विवरण

४.१.४ औसत खर्च तथा बचत विवरण

४.१.५ विपन्नता स्तरीकरण विवरण

४.१.६ खाद्यान्न सुरक्षाको अवस्था

४.१.७ आवास संरचना विवरण

४.१.८ गरिबीको दर (गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसंख्या)

४.१.९ आयात र निर्यातको अवस्था

४.१.१० औद्योगिक कच्चा पदार्थ उत्पादनको अवस्था (काठ, खोटो, जडिबुटी, लोक्ता, अल्लो, चुनढुङ्गा, मार्वल, स्लेट आदि)

४.१.११ बेरोजगार सम्बन्धी विवरण

४.१.१२ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको विवरण

४.१.१३ सुकुम्बासी सम्बन्धी विवरण

४.१.१४ स्रोत नक्शा