FAQs Complain Problems

प्रणालीहरु

सूर्योदय नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सञ्चालन हुने एप्लिकेशनहरु

 

आर्थिक प्रशासन सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)    
राजश्व राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली    
प्रशासन दर्ता चलानी प्रणाली

मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली

ई-सिफारिस प्रणाली
योजना

योजना व्यवस्थापन प्रणाली

   
जिन्सी जिन्सी व्यवस्थापन प्रणाली

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली

 
शिक्षा एकिकत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

स्थानीय शैक्षिक अनुगमन प्रणाली

 
स्वास्थ्य एकिकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ELECTRONIC LOGISTICS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
आर्थिक विकास

भू- सेवा

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

रोजगार व्यवास्थापन सूचना प्रणाली
समाज कल्याण जेष्ठ नागरिक/अपांगता परिचयपत्र वितरण प्रणाली    
पञ्जिकरण अनलाईन घटना दर्ता प्रणाली सामाजिक सुरक्षा  
विपद व्यवस्थापन स्थानिय तहकालागी विपद रिपोर्टिङ्ग प्रणाली    
न्यायिक समिति न्यायिक व्यवस्थापन प्रणाली