FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा केन्द्रकालागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी जानकारी

Body: 

 

१. आवश्यक जनशक्तिको विवरण

क. एम आई एस अपरेटर - २ जना

ख. फिल्ड सहायक - १ जना

२. प्रारम्भीक छनौटको संक्षिप्त सूची

क. एम आई एस अपरेटर