FAQs Complain Problems

नगर सभा समापन

Read More

अन्तु डाडाबाट सुर्योदयको दृश्य

Read More

अन्तु-पोखरी

Read More

कन्याम चियाबारीको दृश्य

Read More

पाँचौ नगर सभा

Read More

घरबाटै घट्ना दर्ताको online form भरेर समयको सदुपयोग गरौं।

घरमै बसेर घट्ना दर्ताको online form यहाँ http://103.69.124.222:804/ बाट भरेर आफ्नो टोकन नं लिएर सम्बन्धित वडा कार्यालय आउनुभएमा सेवा ग्राहीको समय अझ कम लाग्ने जानकारी गराँउदछौ।३५ दिनभित्र गरेको  व्यत्तिगत घटना दर्ता नि:शुल्क भएकाले ३५ दिनभित्रमा अनिवार्य रुपमा घट्ना दर्ता गरौं। 

Pages

दीर्घकालीन सोच (Long Term Vision)

"सूर्योदय नगरपालिकाको समृद्धता :

प्राङ्गारिक कृषि, पर्या-पर्यटन र आर्थिक समानता"

ध्येय (Mission)

नगरपालिकाका विषयक्षेत्रगत नीतिहरुलाई मार्गदर्शकको रुपमा आत्मसाथ गर्दै "SURYODAYA विकासको मोड्यूल" ले निर्देशित गरे अनुसारका कृयाकलापहरु सञ्चालन गरीनगरबासीलाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिने ।

लक्ष्य (Goal)

नगरपालिकाले संचालन गर्ने कृयाकलापहरुमा समय, लागत, गुणस्तर र परिमाणात्मक रुपमा निर्धारित लक्ष अनुसारको प्रगति हासिल हुने तथा सूर्योदय नगरपालिको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वातावरण, संस्थागत सेवा प्रवाह, वित्तिय व्यवस्थापन र सुशासनमा अभिवृद्धि गरि नगरवासीको जीवन स्तरमा सुधार आएको हुनेछ ।

उद्धेश्यहरु (Objectives)

Objectives

SURYODAYA विकास मोड्यूल

S

Sustainable and balanced approach to development

(दिगो र सन्तुलित विकासको लक्ष्य निर्धारण)

U

United with 3 Ps ( Political Parties, Public & Public Servants 

(राजनैतिक दल, स्थानीय जनता र कर्मचारीको एकीकृत समन्वयात्मक प्रयास र तादात्म्यता)

R

Researched programms based on rational approaches

(औचित्यमा आधारित (जनता केन्द्रित) अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम)

Y

Youth, Women, Children, Senior Citizens, Disabled & Marginalised People Inclusiveness

(युवा, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, लोपोन्मुख वर्गको समान समावेशी सहभागिता)

O

Organic Agriculture, Eco-tourism & Economic Equality Promotion

(प्राङ्गारिक कृषि, पर्यापर्यटन र आर्थिक समानताको प्रवर्द्धन)

D

Development of overall physical, innovative infrastructure & Programmes

(समग्र पूर्वाधार प्रविधिमा नविनताको विकास सम्वन्धी कार्यक्रम)

A

Accountable, impartial & competent Administration 

(उत्तरदायी, तटस्थ र सक्षम प्रशासन)

Y

Youth Oriented Programmes Focusing On Spots & Enterpreneurship

(युवा लक्षित खेलकूद र उद्यमशीलता सम्वन्धी कार्यक्रममा जोड)

A

Avenues for growth and prosperity of Suryodaya Municipality

(विकास र समृद्धिको पहिचान दिने सूर्योदय नगरपालिका

पदाधिकारी

रण बहादुर राई
नगर प्रमुख
9852642001
दुर्गादेवी भट्टराई
नगर उप-प्रमुख
9852642002
प्रकाश राज पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
cao.suryodaya@gmail.com
9852626111
वीर बहादुर लाप्चा
प्रवक्ता
९८४२६४७९७८

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भन्दा माथि ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. मृत्यू भएको ३५ दिन भित्र निवेदन पत्र सहित सूचक र मृतक दुबैको नागरिकता

२. मृतकसँग सम्बन्ध जोडिने प्रमाण–पत्र

३. अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र

४. मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

५. सूचकको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भन्दा माथि ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. जन्मेको ३५ दिनभित्र परिवारको मुख्य व्यक्ति (सूचक)को निवेदन पत्र

२. बालकको बाबु आमाको नागरिकताको प्रतिलिपी

३. चालु आ.ब.सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर वा व्यवसाय कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

४. अस्पतालमा जन्म भएको भए सम्बन्धित अस्पतालले प्रमाणित गरेको कागजात (यदि भएमा) ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नाता प्रमाणित अङ्ग्रेजीमा ३०० ,नाता प्रमाणित अङ्ग्रेजीमा ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन साथ नाता प्रमाणित गरिनुपर्ने दुबै व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपी

२. नाता खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

३. सर्जमिन गरी बुझ्नुपर्ने भए साक्षी बस्ने ५ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपी

४. चालु आ.ब.सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर वा व्यवसाय कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २०३७ साल अगाडीको ५०० , २०३७ साल पछाडीको ३००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन सहित नागरिकता प्रतिलिपी

२. नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

३. बसाँई सरी आएको भए सोको प्रमाण पत्र

४. चालु आ.ब.सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर वा व्यवसाय कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन सहित नाम, थर सशोधन गर्नुपर्ने प्रमाण कागजातहरु

२. जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

३. चालु आ.व.सम्मको घरजग्गा कर÷एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

४. नाबालक खुल्ने थप प्रमाण कागजात भए  सो समेत पेश गर्ने

५. नाबालक अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने

६. दुबै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- वंशज ः २०० अंगीकृत ः ५०० वैवाहिक अंगीकृत ः ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबु÷आमाको नागरिकताको प्रतिलिपी र नागरिकता प्रतिलिपीको हकमा निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी  

२. जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

३. विवाहित महिलाको हकमा पतिको नागरिकताको प्रतिलिपी

४. विद्यार्थीको हकमा चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

५. विवाहिताको हकमा विवाहदर्ता प्रमाणपत्रको प्र्रतिलिपी

६. बसाँईसरी आएको हकमा बसाइँसराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

७. दुबै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति

८. चालु आ.ब.सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

९. कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस

Pages