चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

रण बहादुर राई