सूचना तथा समाचार

वडा नं. ६,८,९,१०,१२,१३ मा वडा कार्यालयको लागि घरभाडामा लिने बारेको सूचना

चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको

सूर्योदय नगरपालिका, इलामले हरियो चियाको औसत उत्पादन लागत मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड अन्तर्गत चिया विस्तार योजना र सूर्योदय नगरपालिका बीचको उत्पादन लागत मूल्य अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सूर्योदय नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय क