FAQs Complain Problems

नगर सभा समापन

Read More

अन्तु डाडाबाट सुर्योदयको दृश्य

Read More

अन्तु-पोखरी

Read More

कन्याम चियाबारीको दृश्य

Read More

पाँचौ नगर सभा

Read More

घरबाटै घट्ना दर्ताको online form भरेर समयको सदुपयोग गरौं।

घरमै बसेर घट्ना दर्ताको online form यहाँ http://103.69.124.222:804/ बाट भरेर आफ्नो टोकन नं लिएर सम्बन्धित वडा कार्यालय आउनुभएमा सेवा ग्राहीको समय अझ कम लाग्ने जानकारी गराँउदछौ।३५ दिनभित्र गरेको  व्यत्तिगत घटना दर्ता नि:शुल्क भएकाले ३५ दिनभित्रमा अनिवार्य रुपमा घट्ना दर्ता गरौं। 

Pages

पदाधिकारी

रण बहादुर राई
नगर प्रमुख
दुर्गादेवी भट्टराई
नगर उप-प्रमुख
प्रकाश राज पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
cao.suryodaya@gmail.com
वीर बहादुर लाप्चा
प्रवक्ता
९८४२६४७९७८

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.  मोही लगतकट्टा हुनुपर्ने पूर्ण विवरणको निवेदन

२. निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपी

३. जग्गा धनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी

४. सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नुपर्ने भए सर्जमिन साक्षी बस्ने ५ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपी

५. चालु आ.व. सम्मको घरजग्गा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन सहित नागरिकता प्रतिलिपी

२.चालु आ.व. सम्मको घरजग्गा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

३. साबिक लगत प्रमाणित प्रतिलिपी

४. फिल्डबुक उतार/७ नं. फारम र रसिद

५.स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन

६. जग्गाको नापी नक्सा

७. जग्गासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. स्पष्ट व्यहोराको निवेदन सहित नागरिकताको प्रतिलिपी

३. प्रतिलिपीहरु नै नष्ट हुने प्रकोप भएको खण्डमा स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का

४. सम्बन्धित वडाध्यक्षको सिफारिस पत्र

५. चालु आ.ब.सम्मको सम्पत्ति कर वा व्यवसाय कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन पालो अनुसार तत्कालै
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन २०७५ ले निर्धारण गरे अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

गत आ.व.सम्मको घरजग्गा कर÷एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- मोटर बाटोले छुने बाटोको लगत कट्टा सहित सिफारिस लेख्ने :३०० मोटर बाटोले नछुने:१५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र, नागरिकताको प्रतिलिपी 
२. जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपी
३. जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी नापी ननक्सा
४. सर्जमिन गरी बुझ्नुपर्ने भए साक्षी बस्ने ५ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपी
५. चालु आ.व. सम्मको घरजग्गा (एकीकृत सम्पत्ति) कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
६. निवेदक स्वयम उपस्थित नभए निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भन्दा माथि ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. परिवारको मुख्य सदस्य सूचक भै निवेदन पत्र (३५ दिन भित्र)
२. बसाँई सरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडाध्यक्षको सिफारिस पत्र
३. बसाँई सरी जाने ठाउ ँको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी
४. बसाँई सरी आउनेको हकमा बसाँइ सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्रको प्रतिलपी र चालु आ.व.सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाएको रसिद
५. घरमुलीको नागरिकताको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासकीय प्रमुख, सहायक प्रशासकीय प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भन्दा माथि ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. दलहा दुलही दुबै उस्थित भै दिएको संयुुक्त निवेदन पत्र
२. दुलाहा दुलहीको सक्कल नागरिकता
३. दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाइको नागरिकता
४. चालु आ.ब.सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर वा व्यवसाय कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

Pages