FAQs Complain Problems

सूर्योदय राजपत्र

खण्ड १ ( २०७४ सालमा प्रकाशित राजपत्रहरु)

संख्या

प्रकाशन मिति

भाग 

प्रकाशन भएको विषयवस्तुको सारांश

कैफियत

संख्या १

 

 

 

 

संख्या २

 

 

डाउनलोड

संख्या ३

 

 

 

 

संख्या ४

 

 

 

 

 

खण्ड २ ( २०७५ सालमा प्रकाशित राजपत्रहरु)

संख्या

प्रकाशन मिति

भाग 

प्रकाशन भएको विषयवस्तुको सारांश

कैफियत

संख्या १

 

 

 

 

संख्या २

 

 

 

 

संख्या ३

 

 

 

 

संख्या ४

२०७५ असार २५

भाग १ 

 

डाउनलोड

संख्या ५

 

 

 

 

 

खण्ड ३ ( २०७६ सालमा प्रकाशित राजपत्रहरु)

संख्या

प्रकाशन मिति

भाग 

प्रकाशन भएको विषयवस्तुको सारांश

कैफियत

संख्या १

 

 

 

 

संख्या २

 

 

 

 

संख्या ३

 

 

 

 

संख्या ४

२०७६ असार ३१ गते 

भाग २

खरिद नियमावली, दररेट

डाउनलोड
संख्या ५        
संख्या ६        
संख्या ७ २०७६ असार २७ गते  भाग १ २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम,आर्थिक ऐन, डाउनलोड
संख्या ८        
संख्या ९ २०७६ असार २७ गते  भाग २ दैनिक ज्याला तथा ढुवानी दररेट,  डाउनलोड