FAQs Complain Problems

सूर्योदय राजपत्र

खण्ड ३  - २०७६ सालमा प्रकाशित राजपत्रहरु

खण्ड

संख्या

भाग

प्रकार

प्रकाशन मिति 

समावेश भएका दस्तावेजहरु

डाउनलोड

ऐन २०७६ असार २७

नीति तथा कार्यक्रम

आर्थिक ऐन, २०७६

विनियोजन ऐन, २०७६

 

खण्ड २  - २०७५ सालमा प्रकाशित राजपत्रहरु

 

खण्ड

संख्या

भाग

प्रकार

प्रकाशन मिति 

समावेश भएका दस्तावेजहरु

डाउनलोड

कार्यविधि  

सूर्योदय नगरपालिकाको पर्यटन बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

सूर्योदय नगरपालिकाको करार शिक्षक, बाल विकास केन्द्रका स.का. र विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि – २०७५

कार्यविधि    गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
       
ऐन  २०७५ असार २५

नीति तथा कार्यक्रम

आर्थिक ऐन, २०७५

विनियोजन ऐन, २०७५

ऐन  

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५

सूर्योदय नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५

सूर्योदय नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको  ऐन, २०७५

कार्यविधि   विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

कार्यविधि 

निर्देशिका

 

सूर्योदय नगरपालिकाका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

घरनक्सा नियमित (निर्माण भइसकेका पुराना भवनको) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

उत्पादनमूलक सहकारी संघसंस्थाहरुलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने तथा छुट सुविधा सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

कार्यविधि 

निर्देशिका

 

सूर्योदय नगरपालिकाको नगर प्रहरी परिचालन कार्यविधि, २०७५

सूर्योदय नगरपालिकाको उद्यम विकास कोष परिचालन निर्देशिका, २०७५

निर्देशिका  

बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

विषादीजन्य पदार्थ न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

१० ऐन  

आर्थिक ऐन, २०७५ संशोधन

विनियोजन ऐन, २०७५ संशोधन

केही ऐन संशोधन गर्ने

सहकारी ऐन, २०७५

११

निर्देशिका

कार्यविधि

 

सूर्योदय नगरपालिकाको खानेपानी संरक्षण तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

सूर्योदय नगरपालिकाको सम्पत्ति र भूमिकर कार्यविधि, २०७५

सूर्योदय नगरपालिकाको वहाल कर निर्देशिका, २०७५

सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

सूर्योदय नगरपालिकाको मदिरा निषेध गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

१२ कार्यविधि  

सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याम पर्यटकीय क्षेत्रमा ट्रली व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

मानव संसाधन विकास कोष खर्च सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

वातावरण विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

 

 

खण्ड १  - २०७४ सालमा प्रकाशित राजपत्रहरु

खण्ड

संख्या

भाग

प्रकार

प्रकाशन मिति

समावेश भएका दस्तावेजहरु

डाउनलोड

ऐन  

नीति तथा कार्यक्रम

सहकारी ऐन २०७४

संघ संस्था ऐन २०७४

आर्थिक ऐन, २०७४

विनियोजन ऐन, २०७४

नियमावली

कार्यविधि

दिग्दर्शन

निर्देशिका

 

नगरपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि-२०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४

नगर कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०७४

नगर कार्यपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली-२०७४

कार्यपालिकाले गरेका निर्णय, आदेश तथा अधिकार पत्र प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली-२०७४

नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४

जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७४

सहकारी नियमावली

शिक्षा नियमावली

उद्यम विकास कोष परिचालन कार्यविधि, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७४

आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि

सूर्योदय नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४

कार्यविधि    स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

कार्यविधि

निर्देशिका

 

कृषि तथा पशुपालन समूह दर्ता सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि ।

पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित)

संस्था दर्ता सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि २०७४

मर्मत सम्भार विशेष कोष सञ्चालन निर्देशिका ।

ऐन  

सूर्योदय नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७४

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४