FAQs Complain Problems

स्थानीय कानूनहरु

 

ऐनहरु

क्र.सं. विवरण मौजुदा अवस्था  डाउनलोड स्विकृत मिति प्रमाणीकरण मिति प्रकाशित राजपत्र
सूर्योदय नगरपालिकाको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७४      
सूर्योदय नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४      
सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४      
सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७४      
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४      
सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५      
सूर्योदय नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको  ऐन, २०७५      
सूर्योदय नगरपालिकाका केही ऐन संशोधन २०७५      
आकस्मिक कोष सञ्चालन ऐन, २०७६      
१० सूर्योदय नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७६      
११ सार्वजानिक निजी साझेदारी लगानी व्यवस्थापन तथा सन्चालन ऐन, २०७४      
१२ सूर्योदय नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६      
१३ सूर्योदय नगरपालिकाको खानेपानी व्यवस्थापन ऐन, २०७६      
१४ सूर्योदय नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६      
१५            

 

नियमहरु

क्र.सं. विवरण मौजुदा अवस्था डाउनलोड स्विकृत मिति प्रमाणीकरण मिति प्रकाशित राजपत्र
सूर्योदय नगरपालिकाकोखरीद नियमावली,२०७६     खण्ड ३ संख्या ४
सूयोदय नगर काययपालिका (काययसम्पादन) नियमावली, २०७४      
नगर कार्यपालिका(कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४      
 निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण(कार्यबिधि)  नियमावली,२०७४      
         
         
         
         
         
१०          

 

कार्यविधिहरु

क्र.सं. विवरण मौजुदा अवस्था डाउनलोड स्विकृत मिति प्रमाणीकरण मिति प्रकाशित राजपत्र
जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७४      
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४      
कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षा संचालन कार्यविधि, २०७४      
सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४      
सूर्योदय नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७४      
सूर्योदय नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४      
सूर्योदय नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपालन समुह दर्ता सम्बन्धि मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७४      
स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४      
सूर्योदय नगरपालिका, विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५      
१० सूर्योदय नगरपालिकाको करार शिक्षक, बाल विकास केन्द्रका स.का. र विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५      
११ घरनक्सा नियमित (निर्माण भइसकेका पुराना भवनको) सम्बन्धी कार्यविधि २०७५      
१२ सूर्योदय नपा मानव संसाधन कोष  कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५      
१३ सूर्योदय नपा वातावरण व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५      
१४ सूर्योदय नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५      
१५ गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५      
१६ अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सन्चालन) कार्यबिधि, २०७५      
१७ नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४     खण्ड ३ भाग २
१८ नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४      
१९          

 

 

निर्देशिकाहरु

क्र.सं. विवरण मौजुदा अवस्था डाउनलोड स्विकृत मिति प्रमाणीकरण मिति प्रकाशित राजपत्र
सूर्योदय नगरपालिकाको मर्मत– सम्भार विशेष कोष सञ्चालन निर्देशिका – २०७४      
सूर्योदय नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४      
उत्पादनमुलक सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने तथा छुट सुविधा सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका २०७५      
विषादीजन्य पदार्थ न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५      
सूर्योदय नगरपालिकाको घर बहाल कर निर्देशिका, २०७५      
सूर्योदय नगरपालिकाको मदिरा नियन्त्रण, नियमन गर्न बनेको निर्देशिका, २०७५      
वायोग्यास प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५      
सूर्योदय नगरपालिकाको खानेपानी संरक्षण तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५      
         
१०          

 

 

 

अन्य विविध

क्र.सं. विवरण मौजुदा अवस्था डाउनलोड स्विकृत मिति प्रमाणीकरण मिति प्रकाशित राजपत्र
सूर्योदय नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित)      
सूर्योदय नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४      
         
         
         
         
         
           
           
१०