FAQs Complain Problems

संघीय कानूनहरु

नेपालको संविधान

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन

प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन

सार्वजनिक खरिद ऐन

भ्रमण खर्च नियमावली

आर्थिक कार्यविधि ऐन आर्थिक कार्यविधि नियमावली

निर्वाचन क्षेत्र विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी

घटना दर्ता सम्बन्धी

समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५