FAQs Complain Problems

प्रादेशिक कानूनहरु

प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभाज्य कोष सम्बन्धी ऐन

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावली

सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्यिता सम्बन्धी निर्देशिका (संसोधित)

समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि

विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि

सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि

जिल्ला सभा र समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन

गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरको सुविधा सम्बन्धी ऐन

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६

सामाजिक विकास संस्था ऐन २०७५ र सामाजिक विकास संस्था नियमावली

प्रदेश सुशासन व्यवस्थापन ऐन

प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन

प्रदेश रेडीय एफ एम र टेलिभिजन प्रशारण ऐन