FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

 

बैठक संख्या :    ५८औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

बैठक संख्या :   ५७ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ५६ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ५५ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ५४ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ५३ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ५२ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ५१ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ५० औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ४९औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ४८ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ४७ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ४६ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ४५ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ४४ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ४३ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ४२ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ४१ औं                                                                                                                                                                          बैठक मिति:२०७५।१२।२९

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

आगामी  आ.ब. ०७६।०७७ गर्ने गरी प्रदेश नं १ मुख्य मन्त्री ग्रामिण सडक कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा सडकहरु ‍(भीमज्योती गोर्खे थुम्के हुदैं माईजोगमाई जोड्ने सडक,हर्कटे जिर्मले सडक,रिङरोड मुख हुँदैं बुद्धटोल तल्लो आरुबोटे माईजोगमाई हुँदैं ईलाम नगरपालिका जोड्ने सडक र वडा नं ७ अम्बी खोलाबाट बिरिङ झोलुङ्गे पुल मलिम हुँदैं वडा नं १२ को जुरे भन्ज्याङ सम्म ) प्रदेश नं १ सरकारमा पठाउने
आ.ब. ०७६।०७७ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार मेयर कप संचालन गर्न पेमा उगेन लामाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने 

 

 

 

बैठक संख्या :    ४० औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

 

बैठक संख्या :    ३९ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ३८ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ३७ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ३६ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ३५ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ३४ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ३३ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ३२ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ३१ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ३० औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    २९ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    २८ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    २७ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    २६ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

बैठक संख्या :    २५ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :   २४ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    २३ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    २२ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    २१ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

बैठक संख्या :    २० औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    १९ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    १८ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    १७ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    १६ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    १५ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    १४ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    १३ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    १२ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    ११ औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    १० औं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

बैठक संख्या :    नवौं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    आठौं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    सातौं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    छैटौं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    पाँचौं                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    चौथो                                            बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

बैठक संख्या :    तेस्रो                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :   दोस्रो                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१ 

                               

 
 

 

बैठक संख्या :    प्रथम                                             बैठक मिति

निर्णय नं निर्णयको व्यहोरा

१