FAQs Complain Problems

नगरसभाका निर्णयहरु

पाँचौं नगर सभा, २०७६ असार ले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु

 १

चौथो नगर सभा, २०७५  ले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु

तेश्रो नगर सभा, २०७५ असार ले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु

दोश्रो नगर सभा, २०७४ ले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु

प्रथम नगर सभा, २०७४ ले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु