FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

 

आर्थिक वर्ष चौमासिक अवधि प्रतिवेदन
आ.ब. २०७४/७५ प्रथम चौमासिक लिङ्क
  दोश्रो चौमासिक लिङ्क
  तेस्रो चौमासिक लिङ्क
आ.ब. २०७५/७६ प्रथम चौमासिक लिङ्क
  दोश्रो चौमासिक लिङ्क
  दोश्रो चौमासिक लिङ्क

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन(आ.ब. २०७४/७५)

विवरण दस्तावेज जारि गर्ने निकाय दस्तावेज जारी मिति लिङ्क
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आलेप शाखा    
अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालय    
प्रारम्भीक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृया नगर कार्यपालिकाको कार्यालय    
लेखापरीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालय    
वेरुजु सम्परीक्षणको जानकारी महालेखापरिक्षकको कार्यालय    

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन(आ.ब. २०७५/७६)

विवरण दस्तावेज जारि गर्ने निकाय दस्तावेज जारी मिति लिङ्क
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आलेप शाखा    
अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालय    
प्रारम्भीक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृया नगर कार्यपालिकाको कार्यालय    
लेखापरीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालय    
वेरुजु सम्परीक्षणको जानकारी महालेखापरिक्षकको कार्यालय    

 

वार्षिक आर्थिक विवरणहरु:

आ.ब. २०७५/७६ को वार्षिक आर्थिक विवरणहरु

आ.ब. २०७४/७५ को वार्षिक आर्थिक विवरणहरु

आ.ब. २०७३/७४ को वार्षिक आर्थिक विवरणहरु