यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

गुनासो चौतारी(सार्वजानिक सुनुवाई),वडा नं ९, मिति २०७५।१०।२६ का केही झलकहरु