FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना

document: 
Supporting Documents: 
http://suryodayamun.gov.np/sites/suryodayamun.gov.np/files/%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%86%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: 
http://suryodayamun.gov.np/sites/suryodayamun.gov.np/files/%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0.pdf

Pages