FAQs Complain Problems

सामाजिक विकास शाखा

स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सूचनाहरु

नगर क्षेत्र भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक  तथा औषधी पसलहरुको विवरण

आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाई र पोषण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना सम्बन्धी विवरण

स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण

स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी विवरण

रक्त संचार सेवा

औषधी पसल सञ्चालन र अनुमति सम्बन्धी विवरण

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनको अवस्था

परिवार योजन तथा मातृशिशु कल्याण सम्बन्धी सेवाको अवस्था

महिला तथा वालवालिकाको कुपोषण न्यूनिकरण, रोकथाम, नियन्त्रणको अवस्था

स्वास्थ्य सूचना प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्था र महत्वपू्र्ण सूचनाहरु

स्वास्थ्यकर्मीको दरवन्दी र पदपुर्तीको अवस्था

खोप तथा औषधी व्यवस्थापनको अवस्था

स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्था

परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धी विवरण

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको विवरण