चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

नगर कार्यपालिकाको बैठकमा ०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम छलफल हुँदै ।