यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

नगर कार्यपालिकाको बैठकमा ०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम छलफल हुँदै ।