आ.व.०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोह मिति २०७५।०४।१५ गते सम्पन्न भयो!!!

नगर कार्यपालिकाको बैठकमा ०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम छलफल हुँदै ।