चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

तेस्नो नगर सभामा ०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै ।