सूचना तथा समाचार

चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको

सूर्योदय नगरपालिका, इलामले हरियो चियाको औसत उत्पादन लागत मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड अन्तर्गत चिया विस्तार योजना र सूर्योदय नगरपालिका बीचको उत्पादन लागत मूल्य अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सूर्योदय नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय क

स्थानीय राजपत्र प्रकाशित गरिएको ।

राजपत्र प्रकाशित सूचना

यस सूर्योदय नगरपालिकाको नगर सभाबाट पारित भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरु तथा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरुलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी यस वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ । अपलोड गरिएका राजपत्र हेर्नका लागि यस नगरपालिकाको वेबसाइटमा सूचना तथा जानकारी Tab मा Click गरी "ऐन

Pages