चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत