FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र प्रकाशित गरिएको ।

राजपत्र प्रकाशित सूचना

यस सूर्योदय नगरपालिकाको नगर सभाबाट पारित भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरु तथा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरुलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी यस वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ । अपलोड गरिएका राजपत्र हेर्नका लागि यस नगरपालिकाको वेबसाइटमा सूचना तथा जानकारी Tab मा Click गरी "ऐन, कानुन, निर्देशिका" मा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ अथवा http://suryodayamun.gov.np/ne/act-law-directives मा Click गर्न सक्नुहुनेछ ।

भाग १

सूर्योदय नगरपालिकाको प्रथम नगर सभाबाट पारित 

सूर्योदय नगरपालिकाको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको आ.व. २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम

सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ र  विनियोजन ऐन, २०७४

भाग २

सूर्योदय नगरपालिका नगर कार्यपालिकाद्वारा स्वीकृत

सूर्योदय नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४

सूर्योदय नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४

सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४

सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४

नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४