FAQs Complain Problems

सूर्योदय नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र भाग २

सूर्योदय नगरपालिका नगर कार्यपालिकाद्वारा स्वीकृत

सूर्योदय नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४

सूर्योदय नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४

सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४

सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४

नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४