FAQs Complain Problems

सूर्योदय नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र भाग १

सूर्योदय नगरपालिकाको प्रथम नगर सभाबाट पारित 

सूर्योदय नगरपालिकाको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४

सूर्योदय नगरपालिकाको आ.व. २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम

सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४

र  विनियोजन ऐन, २०७४