यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५

यस सूर्योदय नगरपालिकाको सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५  यही सूचना मार्फत वा वेबसाइटको डाउनलोड Folder को एेन कानुन तथा निर्देसिकामा पनि पाउन सक्नुहुनेछ।