चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४