चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

सूर्याेदय नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४