आ.व.०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोह मिति २०७५।०४।१५ गते सम्पन्न भयो!!!

सवारीको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन सच्याइएको सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: