आ.व.०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोह मिति २०७५।०४।१५ गते सम्पन्न भयो!!!

सडक क्षेत्राधिकार खाली गर्ने गराउने सम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित