यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

सडक क्षेत्राधिकार खाली गर्ने गराउने सम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित