चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७४