यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

श्री श्रृजना रेवत निर्माण सेवा, इलामलाई पठाइएको स्पष्टीकरण पेश गर्ने बारेको पत्र

श्री श्रृजना रेवत निर्माण सेवा, इलामलाई पठाइएको स्पष्टीकरण पेश गर्ने बारेको पत्र