यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना २०७५।१०।४

Supporting Documents: