यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

विषादीजन्य पदार्थ न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७५

Supporting Documents: