FAQs Complain Problems

वित्तीय विवरण

आ.ब. २०७५/७६ को वित्तीय विवरणहरु: डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

 

आ.ब. २०७४/७५ को वित्तीय विवरणहरुडाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

 

आ.ब. २०७३/७४ को वित्तीय विवरणहरु :

क) पुनसंरचना पूर्व सूर्योदय नगरपालिकाको वार्षिक आर्थिक विवरण

          (२०७३/४/१ देखि २०७३/११/२७ सम्म)

          डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

 

ख) पुनसंरचना पश्चात सूर्योदय नगरपालिकाको वार्षिक आर्थिक विवरण

          (२०७३/११/२८ देखि २०७४/०३/३१ सम्म)

          डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्