चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

वडा नं. ६,८,९,१०,१२,१३ मा वडा कार्यालयको लागि घरभाडामा लिने बारेको सूचना