चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

प्रथम नगर सभा बैठकको केही झलक