यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

नयाँ भवन निर्माणको लागि नक्सा पास गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु