नयाँ भवन निर्माणको लागि नक्सा पास गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु