चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४