नगर सभा बैठकमा अा‍.व. ०७४।७५ बजेट प्रस्तुत हुँदै ।