यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

नगर प्रहरी र हेभी सवारी चालकको आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना