चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४