चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४