यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

नगरस्तरीय लक्षित वर्ग (समुह)का र विपन्न लक्षित वर्ग(समुह) का कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु सन्चालन गर्ने रीतपूर्वकको प्रस्ताव गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

Supporting Documents: