यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

नगरप्रहरी र हेभी सवारी चालकको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे